Privacy verklaring

Zo gaat Bilderberg om met uw persoonlijke gegevens

Als hotel weten we hoe belangrijk de privacy van onze gasten is. Dat geldt ook voor uw persoonlijke gegevens. Daarom beheren wij uw gegevens in overeenstemming met de wet AVG (ook wel GDPR genoemd). In onze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens wij verwerken en hoe wij hier mee omgaan.

Onze contactgegevens:
Bilderberg Hoofdkantoor
Herikerbergweg 1-35 | 1101 CN Amsterdam
Apollo | 3e verdieping
+31 (0)20 333 33 33
gegevensbescherming@eventhotels.com

Privacy statement

Bilderberg, gevestigd aan Herikerbergweg 1-35 te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sandra Scholz is de Functionaris Gegevensbescherming van Bilderberg. Zij is te bereiken via gegevensbescherming@eventhotels.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bilderberg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
- Gezondheid, zoals dieetwensen of rolstoelgebruik

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Indien u zelf gezondheidsgegevens aan ons afgeeft, zoals dieetwensen, allergieën of het gebruik van een rolstoel, zullen wij deze gegevens verwerken in uw reservering. Wij kunnen deze gegevens opslaan voor toekomstige reserveringen. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gegevensbescherming@eventhotels.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bilderberg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Bilderberg analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bilderberg neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bilderberg) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bilderberg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn  Reden
NAW-gegevens Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Telefoonnummers  Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
E-mailadressen, Facebook ID's, Twitter ID's etc Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Geslacht, geboortedatum, en/of leeftijd  Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Beroep  Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Gebruikersnamen, wachtwoorden of andere inloggegevens, klantnummers Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Financiële gegevens: rekeningnummers, creditcardnummers Credit card nummer tot maximaal 7 dagen of na succesvolle integratie van de boeking in ons reserveringssysteem, welke als eerste komt. CVC code wordt bewaard tot maximaal 24 uur na boeking of wanneer de boeking wordt bekeken, welke als eerste komt. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
Gegevens over iemands gezondheid, zoals dieetwensen Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Lifestylekenmerken (o.a. gezinssamenstelling, interesses, demografische kenmerken) Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
Data verkregen uit (openbare) sociale profielen (Facebook-, LinkedIn- en Twitteraccounts etc.)  Onbeperkt De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. En / of er is toestemming van de betrokken perso(o)n(en).
IP-adressen We zullen alleen informatie over u bewaren zolang als wettelijk nodig is om het doel waarvoor het werd verzameld te bereiken Om te voldoen aan wet- en regelgeving in Nederland en andere EU-rechtsgebieden, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld, waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zonder persoonlijke gegevens kunnen wij niet voldoen aan deze wetten en voorschriften en kunnen u daarom onze Diensten niet aanbieden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bilderberg deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bilderberg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Bilderberg uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bilderberg gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bilderberg gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Optimizely
Naam: OptimizelyBuckets
Functie: Cookie die websitebezoekers kan verdelen in 1 of meerdere groepen
Bewaartermijn: 10 jaar

Cookie: Triptease
Naam: triptease-identity-data
Functie: Cookie om een websitebezoeker prijzen op derde websites kan weergeven van een gekozen product op Bilderberg.nl
Bewaartermijn: Tot einde sessie

Cookie: Hotelchamp
Naam: hc_session
Functie: Cookie om een bezoeker bepaalde messaging te tonen op basis van getoond gedrag op bilderberg.nl
Bewaartermijn: Tot einde sessie

Verzoek tot inzage

Zo kan u de gegevens die bij ons bekend zijn opvragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bilderberg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit doet u door een email te sturen naar gegevensbescherming@eventhotels.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bilderberg wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Melding of vragen

Bilderberg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of heeft u een vraag over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens? Dan kunt u contact opnemen met onze dataprotectie officer via gegevensbescherming@eventhotels.com.